หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศมาดากัสการ์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศมาดากัสการ์

มาตราการการขอวีซ่าเข้ามาดากัสการ์ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2557 ทางการมาดากัสการ์จะไม่อนุมัติการออกวีซ่าเข้าสาธารณรัฐมาดากัสการ์สำหรับบุคคลต่างชาติซึ่งการขอวีซ่าระยะสั้น เช่นวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งมีกำหนดระยะเวลาพำนักอยู่ในมาดากัสการ์ได้ 3 เดือน จากประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล/สถานกงสุลกิตติมศักดิ์มาดากัสการ์ตั้งอยู่ นั่นหมายถึงชาวต่างชาติซึ่งประสงค์จะขอวีซ่าเข้าสาธารณรัฐมาดากัวการ์นั้นต้องระบุประเภทของวีซ่า ซึ่งประสงค์จะได้รับ/ตามภารกิจ โดยไม่ขอมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

 

สำหรับบุคคลต่างชาติซึ่งมีถิ่นพำนักในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล/สถานกงสุลกิตติมศักดิ์มาดากัสการ์ตั้งอยู่สามารถขอวีซ่าเข้ามาดากัสการ์ได้โดยส่งเรื่ิองมาทางไปรษณีย์มายังกระทรวงการต่างประเทศมาดากัสการ์ หรืออาจจะทำเรื่องพร้อมมอบหนังสือเดินทางของตนเองให้บุคคลที่สามซึ่งสามารถเข้ามายังสาธารณรัฐเป็นผู้แทนดำเนินเรื่องขอรับการตรวจลงตรา

 

ประเภทของผู้ที่ขอวีซ่าซึ่งบุคคลต่างชาติประสงค์ได้รับเพื่อเข้าไปประกอบภารกิจในสาธารณรัฐมาดากัสการ์ วีซ่าเพื่อการลงทุน ทำงาน ศึกษาต่อ พักหลังเกษียณอายุ วีซ่าครอบครัว จะต้องได้รับจากประเทศซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล/สถานกงสุลกิตติมศักดิ์มาดากัสการ์ตั้งอยู่โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราต้องระบุประเภทของวีซ่าให้แน่ชัดตั้งแต่ต้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของวีซ่าในภายหลังการเดินทางเข้าประเทศ กระทรวงการต่างประเทศมาดากัสการ์ขอสงวนสิทธิือนุโลมให้แก่บุคคลต่างชาติเป็นบางกรณีไป(ไม่ใช่ทุกกรณี)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =