ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ทราเวลไอโกไม่สนับสนุนให้โพสข้อความใดๆ ที่เป็นการจงใจโจมตี สร้างความเสื่อมเสียต่อบริษัททัวร์และโรงแรมที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อความอื่นๆ ที่เป็นภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา และสร้างความวุ่นวายเสื่อมเสียให้กับผู้อื่น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและลบข้อความที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม

 

เงื่อนไขในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก

หากยกเลิกการจองห้องพักหลังวันครบกำหนดการยกเลิก ที่ระบุไว้ในอีเมลล์ยืนยันการจอง ลูกค้าอาจไม่ได้รับการคืนเงินหรือจะต้องชำระค่าปรับขั้นต่ำในการยกเลิกเท่ากับการเข้าพัก 1 คืน เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในอีเมลล์ยืนยันการจอง ในกรณีที่ท่านไม่เข้าพักในโรงแรมตามที่ตกลงไว้ เราจะถือเป็นการยกเลิกการจองห้องพักหลังวันครบกำหนดการยกเลิก และจะต้องเสียค่าปรับขั้นต่ำเท่ากับการเข้าพัก 1 คืน เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในอีเมลล์ยืนยันการจองการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการสำรองห้องพักจะต้องกระทำผ่านทราเวลไอโกเท่านั้น ไม่ใช่กับโรงแรมโดยตรง การเปลี่ยนแปลงนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวันที่ ช่วงเวลาในการเข้าพัก การเช็คเอ้าท์ก่อนกำหนด การมาถึงล่าช้าหรือการยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกบางส่วน หากมีปัญหาหรือคำถาม ใดๆ เกี่ยวกับการจองห้องพักก่อนหน้าวันที่เข้าพักหรือระหว่าง การเข้าพักที่โรงแรม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเราโดยตรง ภายในเวลาทำการ

 

นโยบายการคืนเงิน

โปรดทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงหรือลดจำนวนวันเข้าพักในฤดูกาลท่องเที่ยวซึ่งเป็นช่วงที่โรงแรมมีแขกเข้าพักเป็นจำนวนมาก หรือการยกเลิกการจองห้องพักหลังวันครบกำหนดการยกเลิก ที่ระบุไว้ในอีเมลล์ยืนยันการจอง ผู้จองห้องพักจะต้องชําระค่าปรับตามที่โรงแรมกำหนด โดยปกติแล้ว วันครบกําหนดยกเลิกการจองห้องพักคือ 14 วันก่อนถึงกำหนดการเข้าพัก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละที่พัก) โดยทั่วไปแล้ว ค่าปรับเทียบเท่าอย่างน้อย 1 คืน ซึ่งหากมีค่าปรับเกิดขึ้น ค่าปรับนี้จะนําไปหักออกจากจำนวนเงินที่จะชําระคืน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากธนาคารและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน) อย่างไรก็ตามโปรดทำความเข้าใจว่าเราไม่สามารถคืนเงินค่าที่พักบางแห่งได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของที่พักนั้นๆ

โดยทั่วไปแล้ว ธนาคารจะใช้เวลาประมาณ 20 วันทำการ เพื่อดำเนินการและคืนเงินไปสู่บัญชีของท่าน อย่างไรก็ตาม หากเราได้รับการแจ้งหลังวันครบกำหนดการยกเลิก เราอาจไม่สามารถคืนเงินค่าที่พักบางแห่งได้ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของที่พักนั้นๆ หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการคืนเงินนานขึ้น เนื่องจากเป็นนโยบายของที่พักนั้นๆ หรืออาจต้องใช้เวลานานเพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านเข้าพัก ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลล์ทันทีที่ได้รับการสอบถามจากท่าน

 

เงื่อนไขในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการจองทัวร์

โปรดทำความเข้าใจว่าโปรแกรมทัวร์แต่ละรายการมีเงื่อนไขการยกเลิกที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับทุกรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโปรแกรมทัวร์ของท่าน

 

  • กรณีที่ท่านชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (นับเฉพาะวันทำการปกติ จันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดทำการ, วันหยุดเทศกาล และวันหยุดต่อเนื่อง) ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง เนื่องจากทางบริษัทอาจมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว เช่น ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พัก เป็นต้น
  • กรณีเดินทางในช่วงวันหยุด ช่วงฤดูการท่องเที่ยว หรือเทศกาลสำคัญ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  • กรณีที่ท่านไม่แสดงตัวที่สนามบินตามที่ตกลงไว้ เราจะถือเป็นการยกเลิกการจองทัวร์ล่าช้าและจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
  • กรณีเดินทางด้วยเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  • กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากการเจ็บป่วย ท่านต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก โดยจำเป็นต้องรอฟังผลตอบรับว่าท่านจะได้รับเงินคืนหรือไม่
  • กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง ยกเว้นค่าวีซ่าหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ได้สำรองจ่ายไปแล้ว

 

โดยทั่วไปแล้ว ธนาคารจะใช้เวลาประมาณ 20 วันทำการ เพื่อดำเนินการและคืนเงินไปสู่บัญชีของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านล่าช้าในการแจ้งเรา ท่านอาจจะไม่ได้รับเงินคืนเลยเนื่องจากเป็นนโยบายของผู้จัดรายการทัวร์นั้นๆ หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการคืนเงินนานขึ้น ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลล์ทันทีที่ได้รับการสอบถามจากท่าน

ทั้งนี้ธนาคารบางแห่งอาจใช้เวลามากถึง 30 วัน หรือจนกระทั่งถึงรอบบิลถัดไป ในกรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง ท่านอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารที่ท่านถือบัตร ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจรวมถึงค่าธรรมเนียมทั่วไปและค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ซึ่งจะถูกหักจากจำนวนเต็มที่ท่านจ่ายเข้ามาแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆ กำหนดโดยสมาคมบัตรเครดิต สมาคมผู้ให้บริการบัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ดนานาชาติและไชน่ายูเนี่ยนเพย์ ทราเวลไอโกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับช่วงเวลาและนโยบายดังกล่าว

 

ข้อสงวนสิทธิ์

ทราเวลไอโกขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนการคํ้าประกัน หรือการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ คุณภาพ และความเหมาะสมของเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ เรามุ่งมั่นที่จะสรรหาโรงแรมที่มีที่พักและบริการที่ได้มาตรฐานและน่าพึงพอใจสมราคา อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิในการเป็นตัวแทนการคํ้าประกัน หรือการรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ และความเหมาะสมของโรงแรมที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

 

นโยบายความปลอดภัย

ทุกธุรกรรมทางการเงินที่กระทำผ่านเว็บไซต์ของเราจะได้รับการดูแลอย่างดียิ่ง เพราะมีระบบป้องกันการถูกสืบค้นข้อมูลบัตรด้วยการเข้ารหัส ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่จ่ายเงินผ่านเว็บไซต์ traveligo.com ข้อมูลสำคัญของคุณจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ทั้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิตและกำหนดการการท่องเที่ยวต่างๆ จะถูกเข้ารหัสไว้ทั้งหมด (คือการแปลงข้อมูลจากตัวอักษรและตัวเลขให้เป็นรหัสภาษาอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถอ่านได้ด้วยวิธีการปกติ) ข้อมูลเหล่านี้จึงไม่สามารถอ่านได้บนอินเตอร์เนต ยิ่งไปกว่านั้น ทางธนาคารกสิกรไทยได้รักษาข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าให้ปลอดภัยโดยมีการตรวจสอบยืนยันการเป็นเจ้าของบัตร การตรวจสอบไอพีแอดเดรสที่ใช้ดำเนินการ และการใช้ช่องทางการสื่อสารที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ (SNA) ในการป้องกันการถูกสืบค้นข้อมูลบัตรไปใช้

 

ระบบการเข้ารหัส SSL

ระบบการเข้ารหัสข้อมูลของทราเวลไอโก ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถควบคุมและป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลบัตรเครดิต ตลอดจนชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้กับเรา การป้องกันนี้เรียกว่าระบบการเข้ารหัส SSL ซึ่งจะทำงานอัติโนมัติเมื่อลูกค้าป้อนข้อมูลการชำระเงินผ่านหน้าเว็บที่ใช้ระบบ SSL นี้อยู่ และเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้มากขึ้น เราจึงเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้บนเซิฟเวอร์ที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยระบบอินเตอร์เนต