นโยบายความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

TraveliGo.com เป็นเว็บไซต์ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้องทั่วโลกแก่ลูกค้าสมาชิก พันธมิตรทางการค้า และบุคคลทั่วไป ซึ่งบริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด ("TraveliGo", "เรา" หรือ "ของเรา") เป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ TraveliGo.com และโปรแกรม TraveliGo Rewards ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธี ที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ TraveliGo.com เราขอให้ท่านได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ก่อนกดปุ่มตกลงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อกดปุ่มตกลงท่านตกลงว่าท่านได้อ่าน ยอมรับ และให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

อนึ่ง การที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ TraveliGo.com นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะยอมรับและผูกพัน กับเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกประการแล้ว หากท่านไม่ประสงค์ที่ จะผูกพันหรือปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถทำได้โดยเพียงไม่ใช้บริการต่อไปและออกจาก เว็บไซต์ TraveliGo.com

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ TraveliGo.com เพื่อเยี่ยมชมข้อมูลและค้นหาสินค้าต่างๆ ของ TraveliGo ได้ โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่าน เแต่หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลบางประการ อาทิเช่น การสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ การลงทะเบียนเพื่อการใช้บริการการจองโรงแรมที่พัก การจองตั๋วเครื่องบิน การเช่ารถ การซื้อแพ็กเกจทัวร์ การซื้อบัตรเข้าชมต่างๆ และการซื้อประกันภัยการเดินทาง เป็นต้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ TraveliGo.com และนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยท่านอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อของท่าน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือที่อยู่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

ข้อมูลที่เป็นสิทธิหรือทรัพย์สินของ TraveliGo

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ TraveliGo.com จัดทำขึ้นโดย TraveliGo เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น

ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ TraveliGo.com ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร จาก TraveliGo ก่อน

ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏอยู่บน TraveliGo.com ถือเป็นทรัพย์สินของTraveliGo หรือเป็นสิทธิของ TraveliGo ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว การนำรูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์ TraveliGo.com ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TraveliGo ก่อน

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล - เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

การจัดเก็บข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ TraveliGo สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่าน และเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดเก็บข้อมูลตามที่จำเป็นและเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ TraveliGo จะจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ที่ท่านให้กับ TraveliGo เพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิก หรือเพื่อรับบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าว เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อล็อกอิน และรหัสผ่าน รวมไปจนถึงการตั้งค่าค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นต้น โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เมื่อท่านกรอกข้อมูลในแพลตฟอร์มที่เราจัดเตรียมให้กรอกข้อมูล
  • เมื่อท่านเข้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม เข้าทำสัญญา ให้เอกสารหรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเรา
  • เมื่อท่านให้ความคิดเห็น ยื่นข้อร้องเรียน หรือร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเรา ไม่ว่าผ่านทางช่องทางสื่อสารเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือสื่อโซเชียลมีเดีย และ
  • เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราด้วยเหตุผลประการอื่นใด

 2. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทางเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ ของ TraveliGo จะจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น
  • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน
  • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ เว็บไซต์ของเรา
  • หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมใน เว็บไซต์
  • จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ สินค้า หรือข้อมูลที่ท่านค้นหา เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

 3. ข้อมูลการติดต่อ ทั้งการซื้อสินค้าบริการ การให้ความคิดเห็น หรือการให้คำแนะนำติชม

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ TraveliGo ทราบ หรือทำการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ TraveliGo.com เพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า การที่ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของ TraveliGo ได้ และ TraveliGo ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลที่สาม อันเป็นผลจากการที่ท่านไม่ได้แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ทันสมัยและถูกต้องดังกล่าวแต่อย่างใด

 

การใช้งานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของท่าน - เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างไร

TraveliGo มีสิทธิที่จะใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ ให้แก่บุคคลที่สามได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการสายการบิน โรงแรม รถเช่า ทั้งที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้ง ผู้รับจ้าง ผู้แทน ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายของเรา แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่านและเพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ TraveliGo.com ซึ่งหมายความรวมถึง

 1. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ TraveliGo.com เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 2. เพื่อเปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์
 3. เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ท่านร้องขอ
 4. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่าน รวมถึงการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. เพื่อดูแลเรื่องธุรกรรมบัตรเครดิตหรือธุรกรรมการชำระเงินในรูปต่างๆ
 6. เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่านโดยการส่งข้อความ อีเมล ไปรษณีย์ หรือโดยรูปแบบอื่น หรือส่งจดหมายข่าวซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการอาจปรากฏบนหน้าพัสดุภัณฑ์ที่ใช้จัดส่ง รวมทั้งเพื่ออนุญาตให้เราเข้าถึงท่านได้ทางโซเชียลมีเดียอื่น
 7. เพื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษให้แก่ท่านในฐานะผู้ใช้ หรือสอบถามความคิดเห็นประสบการณ์ความพึงพอใจในการใช้บริการ ตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมที่จะรับข้อเสนอดังกล่าวหากท่านไม่ต้องการได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษ หรือการติดต่อจากเราในกรณีนี้ท่านสามารถทำได้โดยใช้ไฮเปอร์ลิงค์ที่ปรากฏอยู่ในข้อเสนอเหล่านั้นในการตอบปฏิเสธและแจ้งให้ TraveliGo ทราบ
 8. เพื่อสื่อสารข้อมูลทั่วไปกับท่าน หรือ อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ
 9. กรณีที่มีการถ่ายโอนธุรกิจ ควบรวมกิจการ ขายหรือโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอนด้วย เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ซื้อบริษัทหรือผู้รับโอนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
 10. เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแล่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดและตามความจำเป็นทางกระบวนการด้านกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
 11. เพื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายทั้งของ TraveliGo ผู้ใช้ และผู้อื่นในสถานการณ์เช่นที่กล่าว มาข้างต้น ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลจาก TraveliGo อาจตั้งอยู่ในประเทศที่อาจมีกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอหรือแตกต่างกับกฎหมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศของท่าน กรณีดังกล่าวเราจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) - นโยบายของที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคุกกี้มีอะไรบ้าง

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) คือ หน่วยพื้นฐานข้อมูล ซึ่งปกติจะถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โดยช่วยให้เว็บไซต์สามารถ “ปรับเปลี่ยน” ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ด้วยการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชม เว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) จะถูกส่งไปในเว็บบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยทำให้สามารถติดต่อและจดจำบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธโปรแกรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคุกกี้นี้อาจส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานในเว็บไซต์ TraveliGo.com ได้อย่างครบถ้วนหรือสมบูรณ์ได้

 

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ TraveliGo.com อาจมีการรวบรวมลิงค์หรือการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่ TraveliGo ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือในการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามด้วยความระมัดระวังก่อนที่ท่านจะใช้บริการเว็บไซต์นั้นต่อไป

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

TraveliGo สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ TraveliGo จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ TraveliGo.com ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

TraveliGo ขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ยิ่งกว่านั้น เพื่อเป็นการปกป้องการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต ปัจจุบัน TraveliGo จึงได้นำเทคโนโลยี Secure Socket Layer มาใช้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตให้เป็นรหัสในระหว่างการส่งผ่านข้อมูล

 

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

TraveliGo จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลหรือการให้บริการแก่ท่าน

ข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมและประมวลผลจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ประเทศไทย โดยจะถูกดำเนินการภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ซึงเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในระหว่างระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังนี้

 1. เลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมให้เราเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ท่านเข้าใจว่าการที่ท่านเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมต่อ TraveliGo อาจส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ การรับบริการและการรับข้อมูลส่งเสริมการขายต่างๆจาก TraveliGo อย่างไรก็ตามท่านยังสามารถเข้าชมเว็บไซต์ TraveliGo.com และ/หรือ เว็บไซต์อื่นของ TraveliGo เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TraveliGo ได้
 2. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้ความยินยอม หรือถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยติดต่อเรา ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว อนึ่งโปรดทราบว่าเมื่อมีการถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อีกต่อไป และท่านยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวเนื่องจากการที่เราไม่สามารถให้บริการดังกล่าว
 3. ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาโดยปราศจากความยินยอมของท่าน
 4. คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้เก็บรวบรวมมาโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่เรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน หรือการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 5. ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อีกต่อไป
  2. เมื่อท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่เรา และเมื่อเราไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
  3. เมื่อมีการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 4
 6. ขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ชั่วคราวในกรณีดังนี้
  1. เมื่อเราอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกรณีที่ท่านร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  2. เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายเนื่องจากปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
  3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และ
  4. เมื่อเราอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ ตรวจสอบเมื่อมีการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 4
 7. ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวบุคคลของท่านโดยการให้ข้อมูลหรือจัดส่งสำเนาเอกสารที่สามารถระบุยืนยันตัวบุคคลโดยถูกต้องให้แก่เราเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่และนโยบายด้านความปลอดภัยของเราได้และป้องกันการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ติดต่อเรา

หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือประสงค์ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้สำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือใช้สิทธิใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนจะอนุมัติให้ท่านเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะดำเนินการให้บรรลุผลตามคำขอของท่านโดยไม่ชักช้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอดังกล่าวในกรณีที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเหตุผลโดยเร็ว โปรดทราบว่าเมื่อมีการถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อีกต่อไป และท่านยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวเนื่องจากการที่เราไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้

อีเมล์ service@TraveliGo.com

 

ข้อจำกัดสำหรับเยาวชน

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่สามารถใช้บริการใดๆ บนเว็บไซต์ของเราได้

 

ความยินยอมและการรับรอง

 • ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจ รวมถึงตกลงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แก่บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด (TraveliGo) เพื่อให้ TraveliGo สามารถประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TraveliGo ได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงให้ TraveliGo เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือดำเนินการประมวลผลใดๆ ในข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ
 • ข้าพเจ้ายินยอมให้ TraveliGo ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมทั้งสอบถามความความคิดเห็นให้ข้าพเจ้าผ่านทางช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งหมด

  ข้าพเจ้าตระหนักดีถึงสิทธิของข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล และการเปิดเผย การส่งหรือโอนข้อมูลของข้าพเจ้าไปยังบุคคลใดๆ โดย TraveliGo ข้าพเจ้าจึงได้ให้ความยินยอมแก่ TraveliGo

 • ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้ามีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

 

Copyright © TraveliGo