หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

หนังสือเดินทางและวีซ่า ข้อมูลก่อนการเดินทาง ทัวร์อเมริกา
 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า:
 
1. หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นประกอบเพิ่มเติมด้วย
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากสีขาวและเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ถ้าท่านเคยเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ต้นฉบับพร้อมสำเนา
5. เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีของผู้สมัคร ย้อนหลัง 6 เดือน 
6. จดหมายรับรองการทำงานหรือการเรียนที่ระบุการอนุญาตให้ลาหรือเอกสารรับรองอื่นในกรณีที่ประกอบกิจการส่วนตัว
7. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินไปและกลับ
8. เอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่พัก.
9. หมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด
10. ประกันสุขภาพการเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทางจนถึงวันที่กลับประเทศไทยตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ประกันต้องมีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 1,500,000 บาท) 
11. ใบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ที่ทำการไปรษณีย์
12. เอกสารใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกสมบูรณ์แล้ว 

อากาศ สหรัฐอเมริกา วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ สหรัฐอเมริกา วันนี้ -4°C
Tue
Weather on Tue -1°/-9°
Wed
Weather on Wed 7°/-5°
Thu
Weather on Thu 6°/-2°
Fri
Weather on Fri 10°/-2°
Sat
Weather on Sat 9°/0°
Sun
Weather on Sun 6°/4°
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =