หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศลิทัวเนีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศลิทัวเนีย

• แบบฟอร์มในการขอวีซ่า

• พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)

• รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)

• ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)

• ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)

• หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

• สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชี

• จดหมายเชิญจากประเทศลัตเวีย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

• แพลนการท่องเที่ยวอย่างละเอียด

• กรมธรรม์ประกันการเดินทาง

• สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =