หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศวานูอาตู

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศวานูอาตู

ผู้เยี่ยมชมวานูอาตูจะต้องได้รับวีซ่าเว้นแต่พวกเขาจะเดินทางด้วยหนังสือเดินทางจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า  ข้อตกลงนี้อนุญาตให้พลเมืองทุกคนของรัฐที่เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงเชงเก้นสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วันในช่วง 180 วันใดก็ได้

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =