หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศคีร์กีซสถาน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศคีร์กีซสถาน

ผู้เยี่ยมชมคีร์กีซสถานต้องขอวีซ่าล่วงหน้าทางออนไลน์หรือจากคณะทูตของคีร์กีซสถานเว้นแต่พวกเขามาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าหรือประเทศที่พลเมืองมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง แม้จะมีข้อเสนอในการยกเลิกระบอบการปกครองที่ไม่ต้องขอวีซ่า แต่นายกรัฐมนตรีคีร์กีซสถานก็สาบานว่าจะคงนโยบายปัจจุบันไว้ในเดือนธันวาคม 2558

 

ปัจจุบันคีร์กีซสถานให้การยกเว้นวีซ่าแก่พลเมือง 69 ประเทศ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =