หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอิหร่าน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอิหร่าน

วีซ่าท่องเที่ยวอิหร่าน อยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน (ขึ้นอยู่กับสถานทูตพิจารณา)

 

สถานทูตอิหร่าน ประจำประเทศไทย

205 ซอยสุขุมวิท 49 /11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพม 10110

โทร: 02-390-0871-3 เปิดทำการ: วันอาทิตย์ - วันพฤหัสฯ (หยุด วันศุกร์และวันเสาร์)

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอิหร่าน

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงไทย

(2) สำเนาบัตรประชาชน และข้อมูลของที่อยู่ปัจจุบัน

(3) สำเนาทะเบียนบ้าน

(4) ข้อมูลสถานที่ทำงาน

(5) รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

(6) ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

(7) ใบยืนยันการจองโรงแรมที่จะเข้าพักจริง

 

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 2 สัปดาห์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =