หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =