ซื้อประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะโคโคส ประกันท่องเที่ยว (Cocos Islands)

ซื้อประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะโคโคส  ประกันท่องเที่ยว (Cocos Islands)

ซื้อประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะโคโคส (Cocos Islands)

ประกันเดินทางหมู่เกาะโคโคส ประกันการเดินทางในหมู่เกาะโคโคส ประกันภัยการเดินทางหมู่เกาะโคโคส ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =