วันหยุดของประเทศนครรัฐวาติกัน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศนครรัฐวาติกัน

วันหยุดของประเทศนครรัฐวาติกัน

1 มกราคม วันปีใหม่

11 กุมภาพันธ์ สนธิสัญญาลาเตรัน

13 มีนาคม วันครบรอบของจุดเริ่มต้นของสังฆราชสมเด็จพระสันตะปาปา

19 มีนาคม โปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก

28 มีนาคม ปรับเวลาตามฤดูกาล

4 เมษายน อีสเตอร์

5 เมษายน อีสเตอร์วันจันทร์

23 เมษายน นักบุญเซนต์จอร์จ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =