หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศนครรัฐวาติกัน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศนครรัฐวาติกัน

เอกสารขอยื่นวีซ่าอิตาลี

1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)

 

2. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ไม่เห็นฟัน ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

3. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าอิตาลี ให้ครบถ้วน

 

4. หลักฐานการทำงาน

• ในกรณีที่เป็น พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)

• ในกรณีที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน

• ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น

 

5. หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชี หรือ Bank Statement (บัญชีออมทรัพย์ธรรมดา) ตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น

 

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

 

7. ใบจองโรงแรม

 

8. โปรแกรมแผนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)

 

9. ประกันการเดินทางใบประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

 

10. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่ระบุไว้

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =