หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศยูเครน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศยูเครน

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศ ยูเครน

1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา

2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)

3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)

4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สำเนาทะเบียนบ้าน

7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว

8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

9. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)

10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

12. Booking ตั๋วเครื่องบิน

13. Tourist Voucher / (ต้องซื้อทัวร์จากบริษัทในประเทศยูเครนเท่านั้น) แล้วส่งเอกสาร (ตัวจริง) กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อยื่นวีซ่า

14. ประกันการเดินทาง

15. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =