หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเภทของวีซ่าของสวิตเซอร์แลนด์

1. วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารที่ควรเตรียมสำหรับ ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตนเอง และต้องทำการกรอกฟอร์มนัดคิวออนไลน์ - เอกสารที่เป็นภาษาไทย ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอ วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง ( passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ และสำเนาหน้าแรก รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุหรือแก้ไขชื่อ/นามสกุล
 3. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังเป็นสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร, Statement
 6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (กรณีมีจดหมายเชิญจากญาติที่สวิตเซอร์แลนด์ ต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น)
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ตัวจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 9. ทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า ตัวจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 10. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 11. สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดาอนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้องออกโดยอำเภอ (สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง)
 12. ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ

ค่าธรรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,513 บาท/คน
 • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,000 บาท/คน
 • รวมค่าบริการทั้งหมด 5,513 บาท/คน
หมายเหตุ
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้
 • ในบางกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 - 60 วัน
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าแปลเอกสารและเบี้ยประกันภัยการเดินทาง
 
2. วีซ่าธุรกิจ
 
เอกสารที่ควรเตรียมสำหรับ ยื่นวีซ่าธุรกิจสวิตเซอร์แลนด์
 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ และสำเนาหน้าแรก รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุหรือแก้ไขชื่อ/นามสกุล
 3. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังเป็นสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 9. สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดาอนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้องออกโดยอำเภอ (สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง)
 10. สำเนาทะเบียนบ้าน
 11. สำเนาบัตรประชาชน
 12. สำเนาทะเบียนสมรส – หย่า (ถ้ามี)
 13. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 14. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส่งตรงมายังสถานทูต ทางอีเมล์ หรือ โทรสาร และสำเนา
ค่าธรรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,490 บาท/คน
 • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,000 บาท/คน
 • รวมค่าบริการทั้งหมด 5,490 บาท/คน

 

3. วีซ่านักเรียน
 
เอกสารที่ควรเตรียมสำหรับ ยื่นวีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์ (จะสมัครวีซ่านักเรียนได้ จะต้องลงทะเบียนเรียน 3 เดือนขึ้นไป)
 1. แบบฟอร์มสำหรับสมัครวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 4 รูป
 3. หนังสือเดินทางเล่มจริงและสำเนา 2 ชุด
 4. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน / มหาวิทยาลัย
 5. หนังสือรับรองเกี่ยวกับการจ่ายค่าเล่าเรียนของผู้สมัคร
 6. หลักฐานทางการเงินในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Bank Statement ของผู้สมัคร / ของพ่อหรือแม่ พร้อมจดหมายสนับสนุน / ของผู้ที่สนับสนุนที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
 7. ประกาศนียบัตรทางการศึกษา
 8. จดหมายรับรองว่าจะออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากเวลาที่ระบุตามวีซ่า (เขียนโดยผู้สมัคร)
 9. จดหมายเขียนแสดงจุดประสงค์ ในเรื่อง เหตุผลของการเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ แผนในอนาคตของผู้สมัครหลังจากเรียนจบ
 10. กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • สูติบัตร
  • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ทำขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอ) กรณีที่เด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
  • การสมัครวีซ่าจะต้องเซ็นต์โดยผู้ปกครอง
เอกสารทุกอย่างต้องยื่นตัวจริงพร้อมสำเนา และผู้ขอวีซ่าต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตด้วย
 
เรื่องที่ควรทราบก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์
 • ช่วงระยะเวลาพิจารณา ประมาณ 8 สัปดาห์
 • ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ 6 เดือน, 1 ปี ขึ้นอยู่กับตามดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาก่อนที่จะเข้าประเทศได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในวีซ่า
 • แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอวีซ่า แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าประเภทพำนักระยะยาว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,670 บาท – ประมาณการ
 • สถานที่ยื่นวีซ่า สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เลขที่ 35 ถนนวิทยุเหนือ
 • วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 3 เดือน
 • การยื่นวีซ่า ต้องยื่นด้วยตัวเอง (มีการสัมภาษณ์)
 • ห้ามทำงาน

 

ที่อยู่การขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 
 
ศูนย์ TLScontact สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00-16:30 น.
 
ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย 35 ถนนวิทยุเหนือ กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02 2530156-60, 02 2544596
เบอร์โทรสาร 02 2554481, 02 2544804

 

ข้อมูลท่องเที่ยว สวิตเซอร์แลนด์

อากาศ สวิตเซอร์แลนด์ วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ สวิตเซอร์แลนด์ วันนี้ 1°C
Sat
Weather on Sat 9°/-1°
Sun
Weather on Sun 8°/-2°
Mon
Weather on Mon 9°/0°
Tue
Weather on Tue 5°/-4°
Wed
Weather on Wed 4°/-4°
Thu
Weather on Thu 7°/1°
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =