หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมถ่ายสำเนาประวัติการเดินทางทุกหน้า (สำคัญมาก) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย

 

2.รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

 

3.สำเนาบัตรประชาชน

 

4.สำเนาทะเบียนบ้าน

 

5.สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า (ถ้ามี)

 

6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

7.สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

 

8.กรมธรรม์ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

 

9.หลักฐานทางด้านการทำงาน

 

10.กรณีเป็นพนักงาน ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันทีเริ่มงาน เป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์

-กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

 

11.หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร

 

12.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (บริษัทฯ ไม่แนะนำให้ออกตั๋วก่อนผลการพิจารณาวีซ่าออก)

 

13.หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก

 

14.กรณียื่นวีซ่าประเภทธุรกิจหรือเยี่ยมญาติ

- ขอหนังสือเชิญจากองค์กรต่างประทศ โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้เชิญและชื่อผู้ถูกเชิญอย่างครบถ้วน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =