หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสโลวีเนีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสโลวีเนีย

เอกสารในการขอวีซ่าสโลวีเนีย

1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา

2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

4. จดหมายรับรองการทำงาน หรือ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

5. หลักฐานทางการเงิน

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7. ใบจองโรงแรม

8. ประกันการเดินทาง ทุนประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท

9. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร (จ่ายเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =