หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศโรมาเนีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศโรมาเนีย

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ต้องลงทะเบียน

 

2. หนังสือเดินทาง ที่ยังเหลืออายุใช้งาน อย่างน้อย 9 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า

 

3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

 

4. รูปถ่ายสี ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเสนส์ทุกประเภท ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

 

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

 

6. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ในการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร เที่ยบเท่า 1,500,000 บาท

 

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

 

8. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน รายการเดินบัญชี (Bank statement) ตัวจริงพร้อมสำเนา

 

9. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา

9.1 เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า

9.2 ลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน พร้อมวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

9.3 นักเรียน หรือนักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา

 

10. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ไม่มีก็ไม่เป็นไร)

 

11. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

 

12. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารยืนยันการจองทัวร์

 

13. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในโปรตุเกส (วีซ่าธุรกิจ)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =