ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศลิกเตนสไตน์

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศลิกเตนสไตน์

ศาสนา นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ร้อยละ 76.2 และนิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 7 ไม่ระบุศาสนา ร้อยละ 10.6 และอื่นๆ ร้อยละ 6.2

ภาษา เยอรมันเป็นภาษาราชการ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =