หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอิตาลี

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอิตาลี

1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)

 

2. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ไม่เห็นฟัน ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

3. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าอิตาลี ให้ครบถ้วน

 

4. หลักฐานการทำงาน

4.1 ในกรณีที่เป็น พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)

4.2 ในกรณีที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน

4.3 ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น

 

5. หลักฐานการเงิน

5.1สำเนาสมุดบัญชี หรือ Bank Statement (บัญชีออมทรัพย์ธรรมดา) ตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น

 

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

 

7. ใบจองโรงแรม

 

8. โปรแกรมแผนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)

 

9. ประกันการเดินทางใบประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

 

10. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

** เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่ระบุไว้

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =