หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไอร์แลนด์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไอร์แลนด์

1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า

2. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา หน้าที่มีประวัติการเดินทางทุกหน้า (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร 2 รูป

4. ประกันการเดินทาง

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

6. สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

7. หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา

8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สมรส-หย่าร้าง (ถ้ามี)

9. หลักฐานแสดงพันธะผูกพันธ์ในไทย เช่น บ้าน, รถ, ที่ดิน, คอนโด, สำเนาสูติบัตรของบุตรต่ำกว่า 18 เป็นต้น

10. หลักฐานแสดงที่พัก หรือผู้เชิญในไอร์แลนด์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =