หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเกิร์นซีย์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเกิร์นซีย์

1.แบบฟอร์มในการขอวีซ่า

2.พาสปอร์ตเล่มจริง ที่เหลืออายุการใช้งานมากว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)

3.รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 Cm 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)

4.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ถ้ามี)

5.ใบจองโรงแรมหรือที่พัก (ถ้ามี)

6.หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เจ้าของธุรกิจใช้ใบจดทะเบียนการค้า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

7.สเตรจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาสมุดบัญชี

8.จดหมายเชิญจากประเทศมอลตา (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ) แพลนการท่องเที่ยวอย่างละเอียด

9.กรมธรรม์ประกันการเดินทาง

10.สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =