หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศกรีนแลนด์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศกรีนแลนด์

1. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนถึงวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย

 

2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ หน้าที่มีวีซ่า ในกลุ่มเชงเก้น อเมริกา หรือ อังกฤษก่อนหน้านี้

 

3. รูปถ่ายสี กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.(วัดจากผม ถึง คางต้องได้ 3.5 ซม.) ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 1 รูป

 

4.หลักฐานการทำงาน

4.1 จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่งเงินเดือน และวันหยุด (ภาษาอังกฤษ) หรือ

4.2. หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

4.3 หมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงินทั้งของส่วนตัว และของบริษัท

 

6. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ เรือ ที่ใช้ในการเดินทาง

 

7. เอกสารยืนยันการจองที่พัก โรงแรม ในเดนมาร์ก และ ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น ที่จะเดินทางเข้าในครั้งเดียวกัน

 

8. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

 

9. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับและสำเนา

 

10. จดหมายเชิญจากบริษัท/ บุคคลในเดนมาร์ก

10.1 สำหรับวีซ่าธุรกิจInvitation Form1 

10.2 สำหรับวีซ่าเยี่ยม ญาติ เพื่อน แฟน คู่หมั้น Invitation Form2

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =