ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศหมู่เกาะโอลันด์

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศหมู่เกาะโอลันด์

ในปีพ.ศ. 2352 สวีเดนต้องเสียดินแดนหมู่เกาะโอลันด์ให้กับจักรวรรดิรัสเซียพร้อมกับดินแดนฟินแลนด์ส่วนอื่นๆ โอลันด์กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของราชรัฐปกครองตนเองฟินแลนด์ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย หมู่เกาะโอลันด์มีสถานะเป็นเขตปลอดทหารจากสนธิสัญญานานาชาติในปีพ.ศ. 2399 หลังจากการประกาศเอกราชของฟินแลนด์ในปีพ.ศ. 2460 ประชาชนบนหมู่เกาะโอลันด์ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลสวีเดนให้ดินแดนหมู่เกาะโอลันด์ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดน ซึ่งได้รับการตอบรับจากรัฐบาลสวีเดน รัฐบาลสวีเดนส่งข้อความถึงฟินแลนด์ ว่าประชากรบนหมู่เกาะโอลันด์ควรได้ลงประชามติเพื่อตัดสินใจว่าอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศใด แต่รัฐบาลฟินแลนด์ปฏิเสธ ฟินแลนด์ออกกฎหมายคุ้มครองอำนาจปกครองตนเองบนหมู่เกาะโอลันด์ แต่ก็ไม่ช่วยลดกระแสแบ่งแยกมากนัก วิกฤตการณ์หมู่เกาะโอลันด์ถูกนำเข้าที่ประชุมของสันนิบาตชาติในปี พ.ศ. 2463 สันนิบาตชาติลงมติในปีต่อมาให้หมู่เกาะโอลันด์เป็นส่วนหนึ่งของฟินแลนด์ ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจ ฟินแลนด์ลงนามในสนธิสัญญารับรองความเป็นกลางของหมู่เกาะโอลันด์ โดยฟินแลนด์ไม่สามารถตั้งฐานทัพหรือส่งทหารเข้าไปบนหมู่เกาะนี้

 

ใช้ภาษาสวีเดน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =