หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศศรีลังกา

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศศรีลังกา

ข้อมูลการขอวีซ่าเข้าประเทศศรีลังกา วีซ่าเข้าประเทศศรีลังกาแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆดังนี้ คือ

1. วีซ่าสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ

2.วีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีอายุ 30 วัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =