หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเกาหลีใต้

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีมีวีซ่าหลายประเภทแตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์ในการเดินทางและระยะเวลาที่พำนัก และมีข้อตกลงไม่ต้องทำการขอวีซ่า ทำให้ประเทศซึ่งมีข้อตกลงระหว่างกันไม่จำเป็นที่จะต้องทำการขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศเกาหลี หากคุณมีจุดประสงค์อื่นในการเดินทางมายังประเทศเกาหลีซึ่งใช้เวลาในการพำนักที่ประเทศเกาหลีนานกว่า 90 วัน โปรดทำการยื่นเรื่องของวีซ่าที่ตรงกับจุดประสงค์การเดินทาง โดยการยื่นเรื่องขอวีซ่าสามารถที่จะขอได้ที่สถานทูตเกาหลีในแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถที่จะเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องได้จากสถานทูตแต่ละประเทศ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =