หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเรอูว์นียง

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเรอูว์นียง

แม้ว่าเกาะเรอูนียงเป็นดินแดนของประเทศฝรั่งเศส แต่ไม่เป็นสมาชิกของข้อตกลงของเชงเก้น กล่าวคือเป็นกฎวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของตนเองได้ไม่ต้องใช้วีซ่าเพื่อเข้าสู่เกาะเรอูนียง ดังนั้นจึงต้องรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสของคุณ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =