หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเนปาล

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเนปาล

นโยบายการขอวีซ่าของเนปาลค่อนข้างเสรีทำให้พลเมืองเกือบทุกชาติสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวได้เมื่อเดินทางมาถึง ตามกฎหมายพลเมืองของทุกประเทศยกเว้นอินเดียต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าเนปาล

 

ในเดือนมกราคม 2014 เนปาลได้เปิดตัวระบบขอวีซ่าออนไลน์

 

เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลเนปาลได้ระงับวีซ่าชั่วคราวเมื่อเดินทางมาถึงสำหรับชาวต่างชาติทั้งหมด ผู้สมัครจะต้องยื่นขอวีซ่าการเดินทางในคณะทูตเนปาลในประเทศของตน นักท่องเที่ยวทุกคนได้รับอนุญาตให้อยู่ในเนปาลได้สูงสุด 150 วันในหนึ่งปีปฏิทิน นักท่องเที่ยวต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =