หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศจอร์แดน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศจอร์แดน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศจอร์แดน

หนังสือเดินทางและวีซ่า ข้อมูลก่อนการเดินทาง ทัวร์กรีซ
 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า:
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ หลังวันที่จะเดินทางกลับอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า (พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก 1 ชุด) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นด้วย
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมแว่น ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
3. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ
4. หลักฐานที่พัก เช่น หลักฐานการจองโรงแรม
 
เอกสารเพิ่มเติม:
1. หลักฐานการเงินย้อนหลัง ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง
2. จดหมายรับรองการทำงานฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อบริษัท, ตำแหน่งงาน, เงินเดือน, วันที่เริ่มทำงาน และ ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราบริษัทให้ครบถ้วน
 
** สามารถขอ Visa on arrival ได้ที่ สนามบิน Queen Alia International Airport และ สนามบิน King Hussein International Airport เท่านั้น **

เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =