หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย

ผู้มาเยือนอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า อย่างไรก็ตามบางประเทศจะต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตชาวอินโดนีเซียก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าอินโดนีเซีย นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุ 6 เดือนรวมทั้งตั๋วไปกลับที่ถูกต้อง หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนสามารถรับได้ในกรณีพิเศษหรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าเรือทางเข้าอาจขอให้ผู้โดยสารจัดทำเอกสารที่จำเป็น (เช่นใบจองโรงแรมและหลักฐานการเงิน)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =