หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศซิมบับเว

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศซิมบับเว

ผู้เยี่ยมชมซิมบับเวต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตของซิมบับเวหรือทางออนไลน์เว้นแต่ว่าจะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า หรือมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง ชาวต่างชาติสามารถขอวีซ่าทุกประเภท (เพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจและการศึกษา) ทางออนไลน์ผ่านระบบ eVisa ของกรมตรวจคนเข้าเมืองซิมบับเว ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถชำระออนไลน์หรือชำระเมื่อเดินทางมาถึง ใช้เวลาโดยเฉลี่ยสองวันทำการในการขอ e-Visa อย่างไรก็ตามระยะเวลาการรออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ e-Visa มีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ออกให้

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =