ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศคอโมโรส

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศคอโมโรส

ประเทศนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศสในคริสศตวรรษที่ 19 ก่อนที่จะได้รับอิสรภาพในปี พ.ศ. 2518 นับตั้งแต่การประกาศเอกราช ประเทศประสบกับการรัฐประหารมากกว่า 20 ครั้งหรือแม้แต่การพยายามทำรัฐประหาร ซึ่งทำให้ประมุขแห่งรัฐถูกลอบสังหารไปมากมาย ด้วยเสถียรภาพทางการเมืองที่ไม่มั่นคงนี้ ทำให้ประชากรคอโมโรสมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ที่เลวร้ายที่สุดกว่าประเทศใดในโลก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์จีนี เกิน 60% และยังถูกจัดอันดับในเรื่องดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดอีกด้วย ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในปี 2551 มีรายได้ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพียง 1.25 เหรียญสหรัฐ ภูมิภาคฝรั่งเศสแห่งมายอตซึ่งเป็นดินแดนที่เจริญกว่าในช่องแคบโมซัมบิก เป็นปลายทางที่สำคัญสำหรับผู้อพยพผิดกฎหมายชาวคอโมโรสที่หนีออกนอกประเทศ ประเทศคอโมโรสเป็นสมาชิกของสหภาพแอฟริกา องค์การผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ (Francophonie) องค์การการประชุมอิสลาม สันนิบาตอาหรับ(เป็นประเทศในกลุ่มสันนิบาตอาหรับที่อยู่ทางใต้สุด) และ คณะกรรมาธิการร่วมมหาสมุทรอินเดีย ประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้กับคอโมโรสคือแทนซาเนียทางตะวันตกเฉียงเหนือและเซเชลส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือ สหภาพคอโมโรสมีภาษาทางการ 3 ภาษา คือ ภาษาคอโมโรส ภาษาอาหรับ และภาษาฝรั่งเศส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =