มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร Vietjet Air ที่ติดเชื้อ COVID-19 ปี 2022

Atchamaporn R.

     สายการบินเวียตเจ็ตแอร์ ได้มีมาตรการการช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่มีภาวะติดเชื้อ โควิด 19 ที่มีบัตรโดยสารเดินทางระหว่างวันที่ 5-31 มีนาคม 2565 มาตราการการช่วยเหลือนี้จะถูกครอบคลุมทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางต่างประเทศ โดยมีแนวทางการช่วยเหลือดังนี้

สำหรับผู้โดยสารที่ติดเชื้อ (F0)

    - เก็บวงเงินเครดิตภายใน 365 วันนับจากวันเดินทางเดิม (ของวันเดินทางเที่ยวแรก)
    - ไม่ได้รับสิทธิ์เปลี่ยนเที่ยวบิน

     เงื่อนไข

    - ผู้โดยสารต้องติดต่อสายการบินก่อน 24 ชั่งโมงของการเดินทาง
    - ในกรณีติดต่อสายการบินหลังจากเวลาเที่ยวบินออกไปแล้ว การพิจารณาช่วยเหลือจะพิจารณาเป็นกรณีๆไปเท่านั้น

     เอกสารประกอบ

    - ใบรับรองการรักษาต้องครอบคลุมวันที่จะเดินทางเท่านั้น
    - บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

สำหรับผู้โดยสารที่ใกล้ชิดคนไข้ที่ติดเชื้อ (F1)

    - สำหรับกรณีของผู้โดยสารที่อยู่ใกล้ชิดกับคนไข้ที่ติดเชื้อจะพิจารณาเป็นกรณีๆ เท่านั้น

     เงื่อนไข

    - ผู้โดยสารต้องติดต่อสายการบินก่อน 24 ชั่งโมงของการเดินทาง
    - ในกรณีติดต่อสายการบินหลังจากเวลาเที่ยวบินออกไปแล้ว การพิจารณาช่วยเหลือจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปเท่านั้น

     เอกสารประกอบ

    - ใบรับรองการกักตัวต้องครอบคลุมวันที่จะเดินทางเท่านั้น

หมายเหตุ: มาตรการการช่วยเหลือจะปรับใช้จนถึง 31 มีนาคม 2565

     *F0 - คือคนไข้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19
     *F1 - คือบุคคลผู้อยู่ใกล้ชิดกับคนไข้ F0 (เจอกันตัวต่อตัว, พูดคุยด้วยกัน, ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในขณะหนึ่ง ซึ่งเขาอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อน หรือ กลุ่มที่อาสาช่วยเหลือ หรือ หน่วยงานอง์กรภาครัฐที่จะต้องเจอกับคนไข้โดยตรง หรืออยู่ห้องเดียวกัน หรือผู้ให้บริการในร้านอาหาร)

หากท่านทำการสำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินใด ก็จะต้องติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินนั้นเท่านั้น และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่ามาตรการช่วยเหลือเป็นข้อมูลที่ถูกอัปเดตล่าสุดแล้ว
 

 

Thai Vietjet Special policy to support infected COVID-19 Passenger 2022

     Vietjet Air provide to support passengers due to infect COVID-19 passengers between 5-31 March 2022. The service recoveries will be applied for both Domestic in Thailand and International flight:

Solutions:

Infected Passengers (FO)

    - Keep credit shell 365 days from original traveling date (from first sector)
    - Change flight is NOT entitled.

     Condition

     Passengers must contact the airline 24 hours before STD.
    - If Passengers contact airline after STD, the request will be considered case-by-case basis

     Requirement document

    - Medical certificate stated duration of treatment. (Must be covered traveling date.)
    - ID card or Passport

Closed contact with Infected Passengers (F1)

    - The solutions for close contact with infected passengers will be considered case-by-case basis

     Condition

    - Passengers must contact airline 24 hours before STD.
    - If Passengers contact airline after STD, the request will be considered case-by-case basis

     Requirement document

    - Medical certificate stated duration of quarantine. (Must be covered traveling date.)

Remark: This service recovery shall be effective until 31 March 2022

     *FO - Confirmed case-patient of the viral infection
     *F1 - People who closely contacted FO (met face to face, talked to one another, spent some time together, they can be friends, domestic helpers, government officials who met them directly, roommates, and restaurant servers as well.