วิธีการขอวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport)

TraveliGo

วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) คือ ใบรองรับของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 โดส ผู้ที่หายจากการป่วย หรือผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรการในการคัดกรอง ผู้เดินทาง เข้า และ ออก ของประเทศนั้นๆ หรือที่เรียกกันว่าวัคซีนท่องเที่ยว สมุดเล่มเหลืองมีขึ้น เพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายใน และภายนอกประเทศต่อไป เป็นแนวโน้มที่ดีทั้งผู้เดินทางและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอีกด้วย


การขอ วัคซีนพาสปอร์ต ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
Required Documents for Covid-19 Vaccine Passport Application

ในกรณีท่านยื่นขอพาสปอร์ตด้วยตัวเอง กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
To apply for a Covid-19 vaccine passport, please have on hand the following documents:
If applying in-person:
1) บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
    - Original valid ID card and a signed photocopy.
2) พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
    - Original passport valid for a minimum of 6 months and a signed photocopy
3) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อครบ 2 เข็ม พร้อมสำเนา โดยต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้
    - Original Covid-19 vaccination certificate of Thailand with embedded QR code and a signed photocopy.
4) ค่าบริการ 50 บาท/เล่ม
    - THB 50 fee per application.

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อครบ 2 เข็มต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้
Your Covid-19 vaccination certificate of Thailand with embedded QR code must be presented.

วิธีดูเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยตนเองผ่านไลน์ และแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม
 
ไลน์หมอพร้อม

 
แอปพลิเคชั่นหมอพร้อม


ในกรณีมอบอำนาจ กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
If applying through an authorized representative, please provide both of the following documents:

    เอกสารของผู้เดินทาง
    Documents of the applicant:
    1. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
        Original valid ID card and a signed photocopy.
    2. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
        Original passport valid for a minimum of 6 months and a signed photocopy.
    3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อครบ 2 เข็ม พร้อมสำเนา โดยต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้
        Original Covid-19 vaccination certificate of Thailand with embedded QR code and a signed photocopy.
    4. ค่าบริการ 50 บาท/เล่ม
        THB 50 fee per application

    เอกสารของผู้ได้รับมอบอำนาจ
    Documents of the authorized representative:
    1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
        Original valid ID card and a signed photocopy.
    2. หนังสือมอบอำนาจตัวจริง (1 ฉบับต่อ 1 พาสปอร์ต) Download หนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่
         Original Power of Attorney. One for each vaccine passport application.
    3. มอบอำนาจได้ไม่เกิน 5 คน ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน ต่อ 1 วัน และจะต้องลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล จองสิทธิทุกคน
        Maximum of 5 applicants per representative per day.
        Each applicant must make an online reservation separately.

กรณีที่ท่านมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วแต่ต้องการเพิ่มเติมเข็มที่ 3 และ/หรือ 4 กรุณานำเล่มเดิมมายื่นพร้อมเอกสารข้างต้น (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม)
*If you want to update your vaccine passport with the addition of the 3rd and/or 4th booster doses, please bring your existing vaccine passport along with the above mentioned documents (No update fee).

วิธีการลงทะเบียนนัดหมายเพื่อรับวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport)
ผู้รับบริการสามารถลงนัดหมาย โดยคลิกที่เมนู "ลงทะเบียนนัดหมาย" และดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เลือกวันที่ต้องการนัดหมาย เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ  


    เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.จันทร์-ศุกร์(เว้นวันหยุดและวันนขัตฤกษ์)
    จำนวนที่รับ 350 คน/วัน (เฉพาะจอง Online เท่านั้น ไม่รับ walk in)

2. กรอกข้อมูลตามช่องที่กำหนด


3. เมื่อกรอกข้อมูล และแนบเอกสารหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน ให้คลิก “ลงทะเบียน”

4. ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะการนัดหมายได้ที่เมนู “ตรวจสอบการจอง”


วิธีการมารับหนังสือรับรองฯ เมื่อถึงวันและเวลาที่นัดหมาย
1. รับหนังสือรับรองฯ ที่กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คลิกเพื่อเปิดแผนที่  
2. เตรียมสำเนาเอกสารหลักฐานทั้ง 2 รายการ จำนวน 1 ชด พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง และค่าใช้จ่ายการออกหนังสือรับรองฯ อัตราครั้งละ 50 บาท สำหรับใช้ในการรับเล่ม
3. กรณีที่ไม่สามารถมารับหนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเอง มีผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 2 รายการ ให้นำมาในวันที่นัดหมาย ได้แก่
    - หนังสือมอบอำนาจ ฉบับตัวจริง *ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ)
    - สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามสำเนาถูกต้อง)


ชม VDO คลิป การขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ที่นี่  


ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาอัพเดทข้อมูลทุกครั้ง