หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเม็กซิโก

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเม็กซิโก

เอกสารขอยื่นวีซ่าเม็กซิโก ท่องเที่ยว และธุรกิจ

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (ปริ๊นซ์ให้อยู่ในแผ่นเดียว หน้าหลัง)

 

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า ให้นำไปด้วย พร้อมสำเนา)

 

3. รูปถ่ายสี 1.5 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังขาว ต้องเป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมแว่น ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ต่างหู (ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน)

 

4. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ตัวจริง พร้อมสำเนา

• สมุดเงินฝาก

• Bank Statement (กรณีขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องใช้ Bank Statement ของบริษัทที่เม็กซิโก หรือ ของบริษัทในไทย ย้อนหลัง 12 เดือน พร้อมประทับตราเซ็นต์ชื่อบริษัทด้วย)

 

5. หลักฐานการทำงาน

• จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มทำงาน และ วันหยุด (ภาษาอังกฤษ) 

• หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 

• จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 

6. กรณีขอวีซ่าธุรกิจ จะต้องมีจดหมายเชิญ (ตัวจริง) ที่ออกโดยบริษัท หรือองค์กรในประเทศเม็กซิโก และในจดหมายเชิญ จะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ยื่นขอวีซ่า ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่เชิญ พร้อมระบุเลขทะเบียนบริษัท ที่อยู่และบุคคลที่ติดต่อได้ จุดประสงค์ในการเดินทาง และระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในเม็กซิโก (จะต้องแนบสำเนา บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้เซ็นต์จดหมายรับรองการทำงาน และจดหมายเชิญด้วย)

 

7. กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =