หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสฟาลบาร์และยานไมเอน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสฟาลบาร์และยานไมเอน

จากเงื่อนไขในสนธิสัญญาดังกล่าวนี้เอง ทำให้การเดินทางมายังสฟาลบาร์นั้น ไม่ต้องขอวีซ่าแต่อย่างใด แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากเราจะเดินทางไปยังสฟาลบาร์ ก็จะต้องพึ่งสายการบินในประเทศของนอร์เวย์อยู่ดี เพราะมีเพียงเส้นทาง ทรอมเซอ (Tromsø) – สฟาลบาร์ เท่านั้น ทำให้การเดินทางจากไทยไป เราจะต้องขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen) แบบมัลติเพิล เพราะการเดินทางจากไทยไปนอร์เวย์ นับเป็นการเข้าเขตเชงเก้นครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางต่อจากนอร์เวย์ไปสวาล์บาร์ดจะถือเป็นการเดินทางออกนอกเขตเชงเก้น และขากลับจากสฟาลบาร์เข้านอร์เวย์ จึงนับเป็นครั้งที่ 2 นั่นเอง

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (นอร์เวย์)

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น

• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

• หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

• จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

• หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

• หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)

• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

• ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ

• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

• ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )

• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =