หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสเปน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสเปน

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าประเทศสเปน แบบ Tourist & Family Visit Visa (พำนัก 90 วันภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน)

 

1. Download ใบ Checkllist การเตรียมเอกสารได้ที่: https://thailand.blsspainvisa.com/pdf/Checklist-Tourism-Family.pdf

 

2. กรอกแบบฟอร์ม Online และ Print ออกมาก ที่ https://thailand.blsspainvisa.com/mobile-biometric.php(กรณีที่ต้องเซ็นให้ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น)

 

3. Passport เล่มจริง มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา 2 ใบ

 

4. รูปถ่ายสี โดยฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

5. ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) ต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร (EUR) หรือ 1,500,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่างๆในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศสเปน และการส่งตัวกลับประเทศไทยในกรณีที่จำเป็น รายชื่อของบริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตนั้นสามารถตรวจสอบได้ที่สถานทูตและต้องมีชื่อและนามสกุลของผู้สมัครอยู่ในเอกสารด้วยทุกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับคู่สมรสของบุคคลในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการสามารถยกเว้นเอกสารประกันการเดินทางได้

 

6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket Itinerary) ไปและกลับจากประเทศสเปนหรือประเทศในกลุ่มเชงเก้น (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่าวีซ่าของท่านจะผ่าน) ในกรณีการเดินทางไปในหลายสถานที่ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ

 

7. ใบกำหนดการเดินทาง (Itinerary)

 

8. เอกสารการจองที่โรงแรมหรือที่พัก (Hotel booking) (ไม่แนะนำให้จ่ายเงินห้องพัก จนกว่าวีซ่าท่านจะผ่าน)

- ในกรณีที่มีคนพักมากกว่า 1 ท่านจะต้องระบุชื่อของแขกที่จะเข้าพักให้ครบทุกท่านในตางรางการจองโรงแรม

- (กรณีที่ไปพักบ้านญาติ หรือเพื่อนที่สเปน) ต้องมีใบเชิญจากญาติ หรือเพื่อน และมีลายเซ็นต์ จาก "Policia Nacional" จากทางสเปน (Yellow Paper) และต้องมี สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบ DNI จากผู้อาศัย ที่เชิญท่านไปเยี่ยมจากสเปน โดยในเอกสาร จะต้องชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง ระบุที่อยู่ และสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ หรือ เอกสารหนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับเท่านั้น) ที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย (ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยของประเทศสเปนที่ 1283/2007) โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อขอเอกสารดังกล่าวที่สถานีตำรวจท้องที่ผู้เชิญมีถิ่นที่อยู่ หนังสือเชิญและหลักฐานของผู้ที่อยู่ในสเปน *การได้หนังสือเชิญมิได้หมายความว่าจะได้รับการยกเว้นเอกสารอื่นๆ หรือวีซ่าจะได้รับอนุมัติเสมอไป

 

9. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน (หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร และ สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน) ที่แสดงสถานภาพปัจจุบันให้เห็นว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทาง และตลอดระยะเวลาที่พำนัก

- ในกรณีผู้สมัครวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่น เอกสารการ จดทะเบียนบริษัท และสามารถใช้หลักฐาน การเงินของทางบริษัทได้

- กรณีสมุดบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน ให้ขอจดหมายรับรอง จาก ธนาคาร (Bank Statement)

- หลักฐานการเงิน ของบุคคลอื่น หรือ ของ บริษัท ที่รับรองค่าใช้จ่าย "ไม่สามารถนำมา เป็น เอกสารประกอบการพิจารณาได้"

- เอกสารแสดงหลักฐานการเงิน อื่นๆ เช่น หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคล ของปีล่าสุด เอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดิน ฯลฯ "ไม่สามารถนำมา เป็น เอกสารประกอบการพิจารณาได้เช่นกัน"

- กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น และจะต้องมีหลักฐานเป็นลาย

- ลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาใบสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนสมรส เพื่อแสดงความสัมพันธ์

 

10. (สำหรับผู้ที่ทำงานเป็นพนักงานเอกชน) ต้องยื่น หนังสือรับรองการทำงาน (มีตราประทับบริษัท) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันลาหยุด (วันที่ขอใบรับรองฯ ต้องไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า)

- (ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ) ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท (วันที่ขอใบรับรองฯ ต้องไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า)

- (ในกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา) ยื่นหนังสือรับรองสถานะการศึกษา จากสถาบันการศึกษา (วันที่ขอใบรับรองฯ ต้องไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า)

 

11. คู่สมรสของคนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ต้องการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นจะต้องแสดงหนังสือครอบครัวหรือหลักฐานการจดทะเบียนสมรส พร้อมหนังสือรับรองจากสถานทูตของบุคคลชาตินั้นยืนยันว่า การสมรสดังกล่าวมีผลบังคับตามกฎหมายของประเทศนั้นเช่นกัน

 

12. (กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) ต้องมีเอกสารไปสูติบัตร และทะเบียนบ้าน ถ้าในกรณีที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางที่ออกมาจากอำเภอเท่านั้น (อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม หรือ ทำการสัมภาษณ์ ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร)

 

13. (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย) จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาว ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง (Work Permit) และ วีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry visa) (ทั้งตัวจริงและสำเนา) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วย ทั้งนี้บุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานเอกอัคราชทูตสเปนประจำประเทศไทย

 

*** เอกสารทั้งหมด ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเอกสารใดเป็นภาษาอื่น ๆ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนยื่น ***

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =