หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเซอร์เบีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเซอร์เบีย

เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่าเซอร์เบีย ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารทั้งหมดจะต้องสแกนเป็นไฟล์ PDF แต่ละไฟล่ให้แยกไฟล์กัน

1. ใบสมัครที่ติดรูปถ่าย

2. สำเนาหน้าพาสปอร์ต

3. ไฟล์รูปถ่าย แต่เป็นไฟล์ JPG ให้สแกนขนาดไซต์จริงของรูป โดยจะต้องเป็นรูปถ่ายสี พื้นฉากหลังสี ขาว รูปขนาด 3.5x4.5 ช.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใส่แว่นตา,คอนเทคเลนส์สี,สร้อย,ต่างหู ให้ถ่ายซูม ใกล้ๆหน้า ครอบลงมาถึงหัวไหล่เท่านั้น หมชุมไกลแบบรูปถ่ายสมัครงาน หรือเรียกง่ายๆ ว่ารูปถ่ายวีซ่า เชงเก้นก็ได้

4. ใบจองโรงแรมที่ยืนยันโดยโรงแรมมีตราประทับหรือ Hotel voucher พร้อมแผนการท่องเที่ยว

5. ใบจองไฟลท์บินไปกลับ เป็นแค่ใบจอง ยังไม่ต้องซื้อตัวจริง

6. ประกันการเดินทาง ซื้อจำนวนวันให้ครอบคลุมการเดินทาง ให้ซื้อแบบ Worldwide ห้ามซื้อประกันเดิน ทางแบบเชงเก้น เพราะเซอร์เบียไม่ใช่ประเทศในเชงเก้น

7. หลักฐนการโอนเงินค่สมัครวีช่ 62 ยูโรหรือสลิปโอนเงิน ซึ่งต้องเขียนชื่อ-นามสกุลผู้สมัครใน สลิปใบโอนเงิน

8. หลักฐานการเงินหรือสเตดเนท์ธนคารของผู้สครย้อนหลัง 6 เดือน (หากสมัครวีซ่าเยี่ยมเยียน สามารถแนบเพิ่มคือ สเตดมนท์ของผู้เชิญ)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =