หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศรัสเซีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศรัสเซีย

เอกสารยื่นขอวีซ่ารัสเซีย

1. หนังสือเดินทาง (Pasport) มีอายุ ใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันหมดอายุวีซ่า และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

2. แบบฟอร์มวีซ่า มีรูปติด 1 ใบ ขนาด 3x4 ซม

3. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่มีสัญชาติ อเมริกัน/อังกฤษและ จอร์เจีย

4. รูปถ่ายสี ขนาด 3x4 ซม จำนวน 1 ใบ พร้อมลายเซ็นด้านหลัง

5. ใบจองโรงแรม หรือ รายการทัวร์ จากบริษัทท่องเที่ยว ที่ได้รับ การรับรอง จากประเทศรัสเซีย

6. จดหมายหรือ หนังสือเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศรัสเซีย ออกโดยรัฐบาลกลางของรัสเซีย (ต้นฉบับ) (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

7. ใบตรวจเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ต้องการ อยู่มากกว่า 3 เดือน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ และ วีซ่านักเรียน)

8. ตั๋วเครื่องบิน เข้า และ ออก จากรัสเซีย

9. ประกันการเดินทาง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =