หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศโปแลนด์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศโปแลนด์

1. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกวีซ่าออนไลน์ (กรอกเรียบร้อยแล้วพิมพ์ออกมา)

 

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน นับจาก วันออกเดินทางออกจากโปแลนด์ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา

 

3. สำเนาบัตรประชาชน

 

4. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

 

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร

 

6. หลักฐาน การทำงาน

• จดหมายรับรอง การทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และ วันลาหยุดงาน

• หนังสือ จดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือ จดทะเบียนพาณิชย์

• จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา

 

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุ วัน เดินทาง ไป-กลับ

 

8. ใบจองที่พัก/โรงแรม

 

9. แผนการเดินทาง

 

10. หนังสือเชิญหรือ จดหมายเชิญ ฉบับจริง จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ และ ส่งสำเนา ตรงไปยังสถานทูต ทางโทรสาร หรืออีเมล์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

11. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 ใบ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =