หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

 

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้ได้ อีก อย่างน้อย 3 เดือน นับจาก วันที่เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูป) จำนวน 2 ใบ

 

3. หลักฐานการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement และ เขียนชื่อ ภาษาอังกฤษ ไว้ตรง ชื่อบัญชี ที่เป็นภาษาไทย ของเอกสารด้วย

 

4. หลักฐานการทำงาน

• จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

• หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

• จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 

5. รายละเอียดตารางการเดินทาง

 

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

 

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

 

8. ประกันสุขภาพการเดินทาง และอุบัติเหตุซึ่งแสดงว่า ได้ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ ในกลุ่ม ประเทศเชงเก้น

 

9. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

10. เช็กลิตส์ (Checklist) จะแยกตามประเภทของวีซ่าที่ยื่นขอ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =