หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

หนังสือเดินทางและวีซ่า ข้อมูลก่อนการเดินทาง ทัวร์เนเธอร์แลนด์
 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า:
 
1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (กรอกอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลงชื่อผู้สมัคร)
2. รูปถ่าย (รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ฉากสีขาวและเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่มีการตกแต่งใดๆ)
3. หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนจนถึงวันที่ออกจากกลุ่มเชงเก้นในกรณีที่วีซ่าเข้าออกได้ เพียงหนึ่งครั้ง (single entry) หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนจนถึงวันที่ท่านวางแผนเดินทางออกจากกลุ่มเชงเก้นครั้งสุดท้ายในกรณีที่ได้วีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง (multiple entries) และหนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
4. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ทุกหน้าที่เคยได้รับวีซ่าและหน้าที่มีตราประทับแสดงการเข้าออก (เล่มปัจจุบันและเล่มเก่า ถ้ามี)
5. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกเล่มปัจจุบันเพิ่มอีก 1 หน้า
6. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ถ้าท่านเคยเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ต้นฉบับพร้อมสำเนา
7. ประกันสุขภาพการเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นจนถึงวันที่กลับประเทศไทยตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ประกันต้องมีวงเงินคุ้มครองในกลุ่มประเทศเชงเก้นอย่างน้อย 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท) 
8. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟหรือเรือในกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ผู้สมัครต้องการเดินทางไป โดยแสดงวันเดินทางแน่นอนและสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งการจองวันเดินทางนี ต้องอยู่ภายในวันที่ระบุไว้ในประกันสุขภาพการเดินทาง 
9. เอกสารยืนยันการจองที่พัก
10. หมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด
11. จดหมายรับรองการทำงานหรือการเรียนที่ระบุการอนุญาตให้ลาหรือเอกสารรับรองอื่นในกรณีที่ประกอบกิจการส่วนตัว ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
12. เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีของผู้สมัครหรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1ชุด (ต้องมีเงินแสดงในบัญชี 50,000 บาท ต่อ 90 วัน สำหรับผู้ใหญ่ และ 25,000 บาท ต่อ 90 วันสำหรับผู้เยาว์)

 

อากาศ เนเธอร์แลนด์ วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ เนเธอร์แลนด์ วันนี้ 4°C
Tue
Weather on Tue 8°/2°
Wed
Weather on Wed 6°/-1°
Thu
Weather on Thu 7°/4°
Fri
Weather on Fri 7°/1°
Sat
Weather on Sat 7°/2°
Sun
Weather on Sun 9°/6°
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =