หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก

1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 90 วันและหนังสือ เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)

 

2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า กรอก ข้อมูลครบถ้วน

 

3. รูปถ่ายสีฉากหลังสีขาวขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. 2 รูป

 

4. หลักฐานที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)

 

5. หลักฐานการทำงาน

5.1หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) สำหรับลูกจ้าง

5.2หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับเจ้าของธุรกิจ

5.3จดหมายรับรองจาก สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

 

6. หลักฐานด้านการเงิน

 

7. หลักฐานการเดินทางไป และกลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่าไม่ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบิน

 

8. หลักฐาน การทำประกัน สุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ตลอด ระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น

 

9. สำหรับผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือ ยินยอม จากบิดามารดา ที่รับรอง โดยอำเภอและสูติบัตร (พร้อมสำเนา)

 

10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศลักเซมเบิร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =