หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก

ประเภทของวีซ่าของประเทศสาธารณรัฐเช็กเช็ก
 
1. วีซ่าท่องเที่ยว
ประเภทของวีซ่านี้จะใช้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะไปที่สาธารณรัฐเช็กสำหรับการท่องเที่ยว
จะช่วยให้ประชาชนไทยเดินทางไปยังสาธารณรัฐเช็กและอยู่ในช่วงเวลาที่ จำกัด ของระยะเวลาที่ไม่เกิน 90 วันในช่วงเวลา 180 วัน ผู้สมัครทุกคนจะต้องมาแสดงตัวเพื่อที่จะให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (การสแกนลายนิ้วมือและการถ่ายภาพดิจิตอล) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและรอบคอบ นี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานสำหรับระยะสั้นวีซ่าเชงเก้น (สูงสุด 90 วันใน 180 วัน)  โดยข้อมูลที่ทำการสแกนลายนิ้วมือนั้นสามารถเก็บไว้ใช้งานภายใน 5 ปี ในระบบ VIS เช่น ลายนิ้วมือจะมีการจัดเป็นระยะเวลา 5 ปีสำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่ตามมาใด ๆ (ตัวอย่างเช่นในระยะยาววีซ่าเข้าประเทศประเทศในกลุ่มเชงเก้น) ทั้งนี้ การสแกนลายนิ้วมือซ้ำขึ้นอยู่กับสถานทูต นั้นๆ ในประเทศกลุ่มเชงเก้น ยกเว้นจากภาระผูกพันของพิมพ์ลายนิ้วมือที่มีให้สำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 12 บุคคลซึ่งมีอวัยวะไม่ครบ ตามที่การตัดสินใจดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเช็กมีผลตั้งแต่ 18 เมษายน 2011 ประเทศที่สามที่สาธารณรัฐเช็กมีจำนวนของร่างกายของตัวแทนผู้สมัครอาจยื่นขอวีซ่าเท่านั้นที่ตัวแทนในเขตกงสุล ซึ่งทำให้พวกเขาได้รับการยอมรับสำหรับการอยู่อาศัยถาวรหรือชั่วคราว
 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น
 1. หนังสือเดินทาง ( ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากวันที่วีซ่าสิ้นสุดอายุ) และสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง
 2. หลักฐานการประวัติการเดินทาง (สำเนาของเชงเก้นวีซ่าก่อนหน้ากลับแสตมป์และตราประทับที่นำมาใช้วีซ่าเชงเก้นวีซ่ารวมทั้งและแสตมป์ในหนังสือเดินทางก่อนหน้า) ถ้ามี
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อถ้ามี
 4. รูปภาพ 1 รูป พื้นหลังสีขาว ประมาณ 2 นิ้ว
 5. กรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าเชงเก้นให้ครบถ้วน
 6. หลักฐานจองห้องพักหรือหลักฐานอื่นๆ ของที่พักสำหรับระยะเวลาของการเข้าพักทั้งหมดในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 7. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินของผู้สมัคร
 8. ตารางการเดินทางในกรณีผู้สมัครเข้าออกหลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 9. หลักฐานการเงินที่สามารถแสดงได้ว่าท่านสามารถใช้ชีวิตเพียงพอในการเดินทางทั้งที่ตั้งใจและระยะเวลาของการเข้าพักเช่นบัญชีธนาคารที่ครอบคลุมช่วง 6 เดือน รวมทั้งการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารของผู้สมัครหรือผู้ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการเดินทางที่กลุ่มประเทศเชงเก้น โดย ผู้สมัคร จะต้องแสดง หนังสือ รับรองบัญชีธนาคาร และ สำเนาสมุดบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ ย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน หรือ statement จากทางธนาคาร โดยเป็นบัญชี ออมทรัพย์ เป็นหลัก
 10. ประกันการเดินทาง( ไม่ใช่ประกันสุขภาพ) สำหรับระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ในการเข้าพักในพื้นที่เชงเก้น
หมายเหตุ
 • หากใบรับรองเชิญอย่างเป็นทางการของการตรวจสอบจากสาธารณรัฐเช็กตรวจคนเข้าเมืองตำรวจที่ระบุว่าผู้เชิญจะเป็นคนรับผิดชอบ เรื่องที่พัก สปอนเซอร์และ การรายงานข่าว อื่นๆ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้สมัครสามารถไม่ยื่น ข้อ 6 และ 9 ได้
 • การยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า ที่ครบถ้วนตามกฏระเบียบของทางสถานฑูต จะถูกพิจารณาภายใน 7-10 วัน ตามปฏิทิน และเอกสารยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สมบูรณ์นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • การยื่นเอกสารการพิจารณาขอวีซ่า ที่ไม่ครบท่วนตรงตามระเบียบของทางสทานฑูต อาจเป็นเหตุให้การพิจารณาล่าช้า ถึง 30 วัน.
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • Schengen Visa (อายุเกิน 12 ปีขึ้นไป) 60 EUR
 • Schengen Visa (อายุ 6 ถึง 11 ปี) 35 EUR
 • Schengen Visa (อายุต่ำกว่า 6 ปี) 0 EUR
 
ค่าธรรมเนียม วีซ่าผู้สมัครจะต้องชำระที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเป็นเงินสดเท่านั้น นอกเหนือไปจากที่กล่าวข้างต้นผู้สมัครยังจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายบริการของวีเอฟเอ 14 EUR ที่ศูนย์การยื่นขอวีซ่า
 
 
2. วีซ่าเพื่อธรุกิจ
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น
 1. หนังสือเดินทาง ( ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากวันที่วีซ่าสิ้นสุดอายุ) และสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง
 2. หลักฐานการประวัติการเดินทาง (สำเนาของเชงเก้นวีซ่าก่อนหน้ากลับแสตมป์และตราประทับที่นำมาใช้วีซ่าเชงเก้นวีซ่ารวมทั้งและแสตมป์ในหนังสือเดินทางก่อนหน้า) ถ้ามี
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อถ้ามี
 4. รูปภาพ 1 รูป พื้นหลังสีขาว ประมาณ 2 นิ้ว
 5. กรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าเชงเก้นให้ครบถ้วน
 6. หลักฐานจองห้องพักหรือหลักฐานอื่นๆ ของที่พักสำหรับระยะเวลาของการเข้าพักทั้งหมดในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 7. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินของผู้สมัคร
 8. ตารางการเดินทางในกรณีผู้สมัครเข้าออกหลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 9. หลักฐานการเงินที่สามารถแสดงได้ว่าท่านสามารถใช้ชีวิตเพียงพอในการเดินทางทั้งที่ตั้งใจและระยะเวลาของการเข้าพักเช่นบัญชีธนาคารที่ครอบคลุมช่วง 6 เดือน รวมทั้งการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารของผู้สมัครหรือผู้ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการเดินทางที่กลุ่มประเทศเชงเก้น โดย ผู้สมัคร จะต้องแสดง หนังสือ รับรองบัญชีธนาคาร และ สำเนาสมุดบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ ย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือนหรือ statement จากทางธนาคาร โดยเป็นบัญชี ออมทรัพย์ เป็นหลัก
 10. ประกันการเดินทาง (ไม่ใช่ประกันสุขภาพ) สำหรับระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ในการเข้าพักในพื้นที่เชงเก้น
 11. หนังสือเชิญในต้นฉบับจากบริษัทร่วมธุรกิจหรือ บริษัท ในเขตเชงเก้นระบุวัตถุประสงค์รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และระยะเวลาของการเดินทาง (นี้ควรจะอยู่ในต้นฉบับและเขียนบนกระดาษหัวจดหมายของ บริษัท)
 12. หนังสือรับรองการทำงาน บริษัท หรือองค์กรในประเทศไทย พร้อมระบุตำแหน่งและระบุรายละเอียดของการจ้างงาน,เงินเดือนวัตถุประสงค์และระยะเวลาของการเดินทางและผู้ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้
 
ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร
การยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าที่ครบถ้วนตามกฏระเบียบของทางสถานฑูต จะถูกพิจารณาภายใน 7-10 วัน ตามปฏิทิน และเอกสารยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สมบูรณ์นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 
หมายเหตุ
 • หากใบรับรองเชิญอย่างเป็นทางการของการตรวจสอบจากสาธารณรัฐเช็กตรวจคนเข้าเมืองตำรวจที่ระบุว่าผู้เชิญจะเป็นคนรับผิดชอบ เรื่องที่พัก สปอนเซอร์และ การรายงานข่าว อื่นๆ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้สมัครสามารถไม่ยื่น ข้อ 6 และ 9 ได้
 • การยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า ที่ครบถ้วนตามกฏระเบียบของทางสถานฑูต จะถูกพิจารณาภายใน 7-10 วัน ตามปฏิทิน และเอกสารยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สมบูรณ์นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • การยื่นเอกสารการพิจารณาขอวีซ่า ที่ไม่ครบท่วนตรงตามระเบียบของทางสทานฑูต อาจเป็นเหตุให้การพิจารณาล่าช้า ถึง 30 วัน.
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • Schengen Visa (อายุเกิน 12 ปีขึ้นไป) 60 EUR
 • Schengen Visa (อายุ 6 ถึง 11 ปี) 35 EUR
 • Schengen Visa (อายุต่ำกว่า 6 ปี) 0 EUR
 
ค่าธรรมเนียม วีซ่าผู้สมัครจะต้องชำระที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเป็นเงินสดเท่านั้น นอกเหนือไปจากที่กล่าวข้างต้นผู้สมัครยังจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายบริการของวีเอฟเอ 14 EUR ที่ศูนย์การยื่นขอวีซ่า
 
 
3. วีซ่านักเรียน
ประเภทของวีซ่านี้จะใช้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะไปที่สาธารณรัฐเช็กสำหรับนักเรียน จะช่วยให้ประชาชนไทยเดินทางไปยังสาธารณรัฐเช็กและอยู่ในช่วงเวลาที่ จำกัด ของระยะเวลาที่ไม่เกิน 90 วันในช่วงเวลา 180 วัน  ผู้สมัครทุกคนจะต้องมาแสดงตัวเพื่อที่จะให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (การสแกนลายนิ้วมือและการถ่ายภาพดิจิตอล) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและรอบคอบ นี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานสำหรับระยะสั้นวีซ่าเชงเก้น (สูงสุด 90 วันใน 180 วัน) โดยข้อมูลที่ทำการสแกนลายนิ้วมือนั้นสามารถเก็บไว้ใช้งานภายใน 5 ปี ในระบบ VIS เช่น ลายนิ้วมือจะมีการจัดเป็นระยะเวลา 5 ปีสำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่ตามมาใด ๆ (ตัวอย่างเช่นในระยะยาววีซ่าเข้าประเทศประเทศในกลุ่มเชงเก้น) ทั้งนี้ การสแกนลายนิ้วมือซ้ำขึ้นอยู่กับสถานทูต นั้นๆในประเทศกลุ่มเชงเก้น
ยกเว้นจากภาระผูกพันของพิมพ์ลายนิ้วมือที่มีให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 หรือบุคคลซึ่งมีอวัยวะไม่ครบตามที่การตัดสินใจดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเช็กมีผลตั้งแต่ 18 เมษายน 2011 ประเทศที่สามที่สาธารณรัฐเช็กมีจำนวนของร่างกายของตัวแทนผู้สมัครอาจยื่นขอวีซ่าเท่านั้นที่ตัวแทนในเขตกงสุล ซึ่งทำให้พวกเขาได้รับการยอมรับสำหรับการอยู่อาศัยถาวรหรือชั่วคราว
 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น
 1. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากวันที่วีซ่าสิ้นสุดอายุ) และสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง
 2. หลักฐานการประวัติการเดินทาง (สำเนาของเชงเก้นวีซ่าก่อนหน้ากลับแสตมป์และตราประทับที่นำมาใช้วีซ่าเชงเก้นวีซ่ารวมทั้งและแสตมป์ในหนังสือเดินทางก่อนหน้า) ถ้ามี
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อถ้ามี
 4. รูปภาพ 1 รูป พื้นหลังสีขาว ประมาณ 2 นิ้ว
 5. กรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าเชงเก้นของท่านให้ครบถ้วน
 6. หลักฐานจองห้องพักหรือหลักฐานอื่นๆ ของที่พักสำหรับระยะเวลาของการเข้าพักทั้งหมดในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 7. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินของผู้สมัคร
 8. ตารางการเดินทางในกรณีผู้สมัครเข้าออกหลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 9. หลักฐานการเงินที่สามารถแสดงได้ว่าท่านสามารถใช้ชีวิตเพียงพอในการเดินทางทั้งที่ตั้งใจและระยะเวลาของการเข้าพักเช่นบัญชีธนาคารที่ครอบคลุมช่วง 6 เดือน รวมทั้งการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารของผู้สมัครหรือผู้ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการเดินทางที่กลุ่มประเทศเชงเก้น โดย ผู้สมัคร จะต้องแสดง หนังสือ รับรองบัญชีธนาคาร และ สำเนาสมุดบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ ย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน หรือ statement จากทางธนาคาร โดยเป็นบัญชี ออมทรัพย์ เป็นหลัก
 10. ประกันการเดินทาง (ไม่ใช่ประกันสุขภาพ) สำหรับระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ในการเข้าพักในพื้นที่เชงเก้น
 11. หนังสือเชิญ สถาบันเชิญหรือ อำเภอ ในเขตเชงเก้นระบุวัตถุประสงค์รับผิดชอบทางด้านการเงินและระยะเวลาของการเข้าพัก (นี้ควรจะอยู่ในต้นฉบับและเขียนบนกระดาษหัวจดหมายอย่างเป็นทางการ)
 
ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร
การยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า ที่ครบถ้วนตามกฏระเบียบของทางสถานฑูต จะถูกพิจารณาภายใน 7-10 วัน ตามปฏิทิน และเอกสารยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สมบูรณ์นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 
หมายเหตุ
 • หากใบรับรองเชิญอย่างเป็นทางการของการตรวจสอบจากสาธารณรัฐเช็กตรวจคนเข้าเมืองตำรวจที่ระบุว่าผู้เชิญจะเป็นคนรับผิดชอบ เรื่องที่พัก สปอนเซอร์และ การรายงานข่าว อื่นๆ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้สมัครสามารถไม่ยื่น ข้อ 6 และ 9 ได้
 • การยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า ที่ครบถ้วนตามกฏระเบียบของทางสถานฑูต จะถูกพิจารณาภายใน 7-10 วัน ตามปฏิทิน และเอกสารยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สมบูรณ์นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • การยื่นเอกสารการพิจารณาขอวีซ่า ที่ไม่ครบท่วนตรงตามระเบียบของทางสทานฑูต อาจเป็นเหตุให้การพิจารณาล่าช้า ถึง 30 วัน.
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • Schengen Visa (อายุเกิน 12 ปีขึ้นไป) 60 EUR
 • Schengen Visa (อายุ 6 ถึง 11 ปี) 35 EUR
 • Schengen Visa (อายุต่ำกว่า 6 ปี) 0 EUR
 
ค่าธรรมเนียม วีซ่าผู้สมัครจะต้องชำระที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเป็นเงินสดเท่านั้น นอกเหนือไปจากที่กล่าวข้างต้นผู้สมัครยังจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายบริการของวีเอฟเอ 14 EUR ที่ศูนย์การยื่นขอวีซ่า
 
 
สถานเอกอัครราชทูตประเทศเช็ก ประจำประเทศไทย
ที่อยู่ของบริษัท ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเชค
ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
 
เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 12:00 และ เวลา 13:00 ถึง 16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลารับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ที่อยู่สถานกงสุลและวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก
เลขที่ 71/6 ซอยร่วมฤดี2 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-250-9223, 02-250-9224
เว็บไซต์ www.mzv.cz/bangkok
อีเมล์ bangkok@embassy.mzv.cz
วัน-เวลาทำการแผนกวีซ่า วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ 08.30 ถึง 12.00 น
 
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =