หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไทย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไทย

ผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องถือวีซ่าที่ออกโดยคณะผู้แทนทางการทูตไทย เว้นแต่เข้าข่ายได้รับยกเว้นวีซ่าหรือเป็นประเทศที่สามารถขอรับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงได้

 

ปัจจุบันประเทศไทยทำความตกลงทวิภาคียกเว้นวีซ่าเพื่อให้สิทธิยกเว้นวีซ่ากับคนชาติของ 56 ประเทศ ประเทศในซีกโลกตะวันตกส่วนมากได้รับยกเว้นวีซ่า อย่างไรก็ดีประเทศทางตะวันออกบางส่วนของสหภาพยุโรปเช่นลัตเวีย ลิทัวเนีย โรมาเนีย บัลแกเรีย มอลตาและไซปรัสจะต้องมีวีซ่า แต่วีซ่าดังกล่าวสามารถขอได้เมื่อเดินทางมาถึง (ในจุดเข้าเมืองที่กำหนดไว้) ซึ่งมีประกาศโดยกระทรวงมหาดไทยล่าสุดเมื่อปี 2562

 

ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2557 การรีเซ็ตเวลาสำหรับการยกเว้นวีซ่าโดยการเดินทางออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับเข้ามาอีก ไม่สามารถกระทำได้อีกต่อไป ดังนี้หากคนชาติอื่นประสงค์จะอยู่ต่อเกินเวลายกเว้นวีซ่าจะต้องขอวีซ่าให้เรียบร้อย อย่างไรก็ดีในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน นายกรัฐมนตรีขอให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยืดหยุ่นการบังคับใช้กฎหมายในส่วนนี้เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดจะมีผลกระทบต่อโรงเรียนและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

ในปี 2563 ได้มีการระงับวีซ่าของพลเมืองบางประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดทั่วของโคโรนาไวรัส พ.ศ. 2562–2563 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 30 กันยายน 2563

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =