หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศจีน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศจีน

หนังสือเดินทางและวีซ่า ข้อมูลก่อนการเดินทาง ทัวร์จีน
 
เอกสารประกอบการขอวีซ่า:
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางต้องมีหน้าวีซ่าว่างพร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ใบ
2. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อ
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก รูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป ประชาชนอเมริกาต้องใช้รูปถ่าย 2 รูป และติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า
4. หนังสือเดินทางจีนเล่มเดิม ผู้ที่เกิดในประเทศจีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) แล้วมีการโอนสัญชาติเป็นต่างชาติในภายหลัง เมื่อขอวีซ่าครั้งแรก ให้ยื่นหนังสือเดินทางจีนเล่มเดิม พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายและหน้าต่ออายุ ของหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
5. เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากชื่อ-นามสกุลที่ระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหม่กับหนังสือเดนทางเล่มเดิมไม่ตรงกัน ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ทางราชการออกให้)
6. วีซ่าจีนเดิม ชาวจีนที่เกิดในประเทศจีนแต่ได้สัญชาติอื่นและเคยได้วีซ่าจีน เมื่อขอวีซ่าด้วยหนังสือเดินทางต่างชาติเล่มที่ออกใหม่ ให้ยื่นสำเนาหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายและหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้รับด้วย
7. หลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
8. หลักฐานการทำงานฉบับจริง เช่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง) ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =