วันหยุดของประเทศมายอต วันสำคัญต่างๆ ของประเทศมายอต

วันหยุดของประเทศมายอต

วันศุกร์ 1 มกราคม, 2021 วันหยุดฆราวาส

วันพฤหัสบดี 11 มีนาคม, 2021 ของท่านศาสดาเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ อิสลาม

วันอาทิตย์ 4 เมษายน, 2021 อีสเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก

วันจันทร์ 5 เมษายน, 2021 อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก

วันอังคาร 13 เมษายน, 2021 เริ่มเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

วันอังคาร 27 เมษายน, 2021 การยกเลิกการเป็นทาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =