ไทยเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ประกาศยกเลิก Test and Go เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565

Atchamaporn R.

22 เมษายน 2565 หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประเทศไทยได้มีมาตรการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบตามที่สาธารณสุขกำหนด มีการยกเลิกพื้นที่เผ้าระวังสูงทั้งหมด(พื้นที่สีแดง) และผ่อนคลายข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมโรค EOC เสนอ โดยลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Traveler) ไม่ต้องตรวจหาเชื้อเมื่อถึงไทย แต่แนะนำให้ผู้เดินทางตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนักในประเทศไทย

2. ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Unvaccinated Travelers) ต้องตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย และตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนักในประเทศไทย

3. ปรับลดวงเงินประกันขั้นต่ำสำหรับผู้เดินทางจาก 20,000 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 10,000 เหรียญสหรัฐฯ

*หากตรวจพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะได้รับการต้อนรับหากแสดงหลักฐานการทดสอบ RT-PCR เชิงลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
โดยจะถูกกักกันเป็นเวลา 5 วัน จะมีการทดสอบ RT-PCR อีกครั้งในวันที่ 4 หรือ 5 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย

โดยการยกเลิกระบบ Test and Go แล้วใช้การตรวจ ATK นั้นก็เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สำหรับเปิดการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศที่มีการปรับมาตรการผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากต้องทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวสามารถเดินหน้าต่อไปได้

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ

สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดังนี้

กลุ่ม 1 - ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

       - ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
       - แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ) และวีซ่า (หากจำเป็น)
       (ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย)

กลุ่ม 2 - ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

    กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
       - ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
       - แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบน Thailand Pass เท่านั้น)
       - แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
       - วีซ่า (หากจำเป็น)
       (ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)
       ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว
    กรณี (2) เข้ากักกัน 5 วัน
       - ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
       - แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)
       - แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
       - วีซ่า (หากจำเป็น)
       *รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)
       ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

Entry Measures into Thailand by Air travel

**Registration on Thailand Pass starts on 29 April 2022 (00.01 hrs Thailand Time)
From 1 May 2022, travelers entering Thailand by air will be subject to new entry measures, as follows;

1. Fully Vaccinated Persons must :
       - Register on Thailand Pass
       - Attach required documents including passport, certificate of vaccination
       - Attach proof of insurance with at least 10,000 USD coverage for medical treatments in Thailand (for non-Thais only)
       - Thai Visa (if required)
       (COVID-19 test, both prior to and after arriving in Thailand, is no longer required)

2. Unvaccinated Persons
    (Option 1 - Exemption from quarantine) Travelers with a negative RT-PCR test result issued within 72 hours before traveling must :
       - Register on Thailand Pass
       - Attach required documents including passport, and COVID-19 RT-PCR test result issued within 72 hours before traveling (must attach on Thailand Pass only)
       - Attach proof of insurance with at least 10,000 USD coverage for medical treatments in Thailand (for non-Thais only)
       - Thai Visa (if required)
       (Any COVID-19 test after arriving in Thailand is not required)
       PLEASE NOTE Travelers who have been approved to enter Thailand under AQ scheme but wish to enter Thailand under exemption from quarantine must re-apply on Thailand Pass.
    (Option 2 - Quarantine) Travelers who cannot undergo an RT-PCR test result within 72 hours before traveling or wish to be quarantined must :
       - Register on Thailand Pass
       - Attach required documents including passport, Alternative Quarantine (AQ) hotel confirmation for 5 days (including 1 RT-PCR test)
       - Attach proof of insurance with at least 10,000 USD coverage for medical treatments in Thailand (for non-Thais only)
       - Thai Visa (if required)
       * undergo an RT-PCR test on Day 4 - 5 in Thailand during the mandatory 5-day quarantine at AQ hotel
       PLEASE NOTE Travelers whose Thailand Pass have already been issued can travel with the issued QR Code and do not need to register for new Thailand Pass.

#ThailandPass #มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย #กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลจาก  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ