ฮ่องกงประกาศยกเลิกการบังคับใช้มาตรการการสังเกตการณ์ทางการแพทย์

Atchamaporn R.

เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป 
รัฐบาลฮ่องกงประกาศยกเลิกการบังคับใช้มาตรการการสังเกตการณ์ทางการแพทย์ (medical surveillance) สำหรับผู้เดินทางเข้าฮ่องกง โดยผู้เดินทางฯ ที่มีผลตรวจเชื้อฯ เป็นลบจะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของ Amber Code ในช่วง 3 วันแรกที่เดินทางเข้าฮ่องกงอีกต่อไป นอกจากนี้ การเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ในฮ่องกงจะไม่ต้องสแกน QR Code ด้วยแอพพลิเคชั่น “Leave Home Safe” อีกต่อไป แต่จะต้องแสดงหลักฐานด้านวัคซีนสำหรับการเข้าไปในสถานที่บางแห่ง รวมถึงร้านอาหาร อนึ่ง ในกรณีที่มีผลตรวจเชื้อฯ เป็นบวก ผู้เดินทางฯ สามารถออกจากสถานที่แยกกักในวันที่ 5 ได้ หากมีผลตรวจเชื้อฯ เป็นลบ 2 วันติดกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ขอเรียนมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกงที่ใช้บังคับกับผู้เดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย ดังนี้

ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้
          (1) ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้โดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัวที่โรวแรมที่ทางการฮ่องกงกำหนดอีกต่อไป แต่ต้องอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ด้านการแพทย์ (medical surveillance) เป็นเวลา 3 วัน โดยในระหว่าง 3 วันดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าไปในสถานที่ที่ทางการฮ่องกงกำหนดให้สแกน vaccine pass ได้ สถานที่ที่ทางการกำหนดให้สแกน vaccine pass รวมถึงร้านอาหาร เรือสำราญ และสถานที่ออกกำลังกาย

          (2) ผู้เดินทางที่ยังไม่ได้รับวัคซีนฯ ครบถ้วนแต่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้โดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัวฯ แต่ต้องอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ด้านการแพทย์ (medical surveillance) เป็นเวลา 3 วันเช่นกัน โดยผู้เดินทางจะไม่สามารถเข้าไปในสถานที่ที่ทางการฮ่องกงกำหนดให้สแกน vaccine pass ได้จนกว่าจะได้รับวัคซีนฯ ครบถ้วน

ขั้นตอนการเดินทางเข้าฮ่องกงจากประเทศไทย
ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางจากประเทศไทย (หรือมีประวัติอยู่ในประเทศไทยในช่วง 7 วันก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง) จะต้องเตรียมเอกสารก่อนเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกง ดังนี้

ก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกงที่ https://www.chp.gov.hk/hdf เพื่อให้ได้รับ QR Code สำหรับใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอายุ 48 ชั่วโมง
หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองโดยทางการฮ่องกง
แสดงผลตรวจหาเชื้อฯ ด้วย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก

หลังเดินทางเข้าฮ่องกง
เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี RT-PCR ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ แล้ว ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปยังที่พักได้ทันที
หลังเดินทางเข้าฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ด้านการแพทย์ 3 วัน (มีข้อจำกัดเรื่องการเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น) และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี RT-PCR ที่ศูนย์ตรวจหาเชื้อชุมชนของทางการฮ่องกง (Community Testing Centre) ในวันที่ 2 (นับวันที่เดินทางถึงฮ่องกงเป็นวันที่ 0)
ในกรณีมีผลตรวจว่าพบเชื้อฯ ผู้เดินทางจะถูกแยกกักในสถานที่ที่ทางการฮ่องกงกำหนด หรือถูกส่งตัวไปรักษาในสถานพยาบาล ตามแต่กรณี


หมายเหตุ
ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกงที่ใช้บังคับกับผู้เดินทาง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html
รายชื่อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองโดยทางการฮ่องกง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf 

ข้อมูลจาก hongkong.thaiembassy