หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอุรุกวัย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอุรุกวัย

• หนังสือเดินทางประเทศไทยมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทางมาถึงและต้องมี 2 หน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า

• แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนาม

• หากผู้สมัครเป็นผู้เยาว์บิดามารดา / ผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องลงนามในแบบฟอร์ม

• รูปถ่ายขนาด 2 x 2 '' ที่ถ่ายด้วยพื้นหลังสีขาว

• เอกสารการเดินทาง

• หลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน

• หลักฐานที่พัก

• สำเนาตั๋วเครื่องบินไปกลับ

• เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้สมัครกับประเทศบ้านเกิด

• ประกันสุขภาพการเดินทางครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเข้าพัก

• เอกสารยืนยันวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

• สำเนาแผนการเดินทาง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =