หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศแองกวิลลา

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศแองกวิลลา

เอกสารขอยื่นวีซ่าอังกฤษ ท่องเที่ยว และธุรกิจ

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์

 

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

 

3. การยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่ต้องนำรูปไปด้วย เพราะต้องไปถ่ายรูปที่ศูนย์รับยื่นฯ ในวันที่ไปยื่นขอวีซ่า

 

4. สำเนาบัตรประชาชน

 

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

6. หลักฐานการทำงาน จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

6.1 ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

6.2 หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 

6.3 จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 

7. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ตัวจริงและสำเนา)

 

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

 

9. หลักฐานการจองที่พัก/ โรงแรมในอังกฤษ

 

10. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น

 

11. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

 

12. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

หมายเหตุ: ผู้เดินทางทุกคน ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =