หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสวีเดน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสวีเดน

เอกสารที่ต้องยื่นสำหรับการขอวีซ่า

1.แบบคำขอสำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศในเครือข่ายเชนเก้น

2. แบบสอบถามที่ได้มีการกรอกข้อความโดยสมบูรณ์แล้ว

3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางอื่นที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อย 3 เดือน หลังจากวันที่ได้วางแผนว่าจะเดินทางออกจากประเทศ สวีเดน สำเนาถ่ายเอกสารหน้าแรกของหนังสือเดินทาง รวมถึงการต่ออายุหนังสือเดินทาง และ/หรือการเปลี่ยนชื่อ

4. หนังสือเดินทางฉบับเก่า หากได้มีการออกหนังสือเดินทางฉบับใหม่ภายในปีที่แล้ว

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. รูปถ่ายสีเต็มหน้าโดยมีฉากหลังเป็นสีอ่อนจำนวน 2 ใบ ซึ่งต้องถ่ายมาไม่เกินกว่า 6 เดือน โดยให้ใช้ขนาดรูปเท่ากับรูปที่ใช้ใน หนังสือเดินทาง (45 มม. x 35 มม.)

7. สำเนาการชำระการเอาประกันสุขภาพเพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =