หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสโลวาเกีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสโลวาเกีย

เอกสารยื่นวีซ่าสโลวัก

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบ

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน อย่างน้อย 6 เดือน

3. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

4. หลักฐานการทำงาน • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ

• หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

• จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7. หลักฐาน (ฉบับจริง) การจองโรงแรม/ที่พัก

8. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ในการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

9. หนังสือ หรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศ สาธารณรัฐสโลวัก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =